هوای تو

 دلم هوای تو را کرده است

تو که نیستی

 این هوا گرگ و میش را سخت در آغوش

 می کشد!

بیچاره میش ها که در آغوش هوا هم خانۀ گرگ ها شده اند!

و بیچاره تر گرگ ها ؛

 که همیشه نقشِ بدِ قصه را دارند

 ای کاش هوایت را نمی کردم