شعر عاشقانه وقتی…
وقتی کسی در کنارت هست، خوب نگاهش کن:
به تمام جزئیاتش
به لبخند بین حرف هایش
به سبک ادای کلماتش
به شیوه ی راه رفتنش، نشستنش
به چشم هاش خیره شو
دستهایش را به حافظه ات بسپار
گاهی آدم ها آنقدر سریع میروند که حسرت یک نگاه سرسری را هم به دلت میگذارند…
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﻳﺮ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﻴﻢ ، ﺧﯿﻠﯽ ﺩﯾﺮ . . . !
ﮐﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻥ ﺍﺳﺖ :
ﻳﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺩﺭ ﻫﻮﺍﯼ ﺳﺮﺩ ﻏﻨﻴﻤﺖ ﻣﯽﺷﻮﺩ . . . !
ﺧﺪﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺳﺨﺘﻴﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻨﺎﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . . ! .
ﺩﯾﺪﻥ ﯾﮏ ﺩﻭﺳﺖ ﻭ ﺁﺷﻨﺎ ﺩﺭ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻭ ﻏﺮﺑﺖ ﺁﺭﺯﻭ ﻣﯽﺷﻮﺩ . . . !
ﻳﮏ ﻋﺰﻳﺰ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺖ ﻫﻤﻪ ﮐﺲ ﻭ ﻋﺰﯾﺰﻣﯽ ﺷﻮﺩ . . . !
ﯾﮏ ﺩﻭﺳﺖ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﯿﺮﻭﺩ ، ﺧﻮﺑﯿﻬﺎﯾﺶ ﻋﯿﺎﻥﻣﯿﺸﻮﺩ . . . !
ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪ ٬ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻗﺸﻨﮓ ﻭ ﻗﺸﻨﮓ ﺗﺮﻣﯽ ﺷﻮﺩ . . . !
ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺁﺯﺍﺩﯼ ،ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﺑﻨﺪ ﺑﺎﺷﯽ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﻣﯿﺸﻮﺩ . . . !
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺁﺭﺯﻭ ﻣﯿﺸﻮﺩ . . . !
ﯾﮏ ﻟﺒﺨﻨﺪ ، ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺩﻟﺸﮑﺴﺘﻪ ﺍﯾﯽ ﺭﻭﯾﺎ ﻣﯿﺸﻮﺩ . . . !
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﭼﻴﺰﻫﺎ ﻭ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯼ ﺍﻃﺮﺍﻓﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﻗﺪﺭﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻧﯿﻢ . . .
ﺯﻧﺪﮔﯽ انقدر ها هم طولانی نیست….
تقدیم به دوستانی که هیچ وقت کسی جایشان را پر نمیکند…
*
*
*
یاد داری که شب و روز به من میـــــــــدادی؟
درسِ انسانیت و معرفت و مِهر و وفا
همه کردند تورا ، از چه سبب من نکنم ؟
گاه و بیگاه ، شب و روز ، به هروقت ، دعا
عاقبت تا به سر دسته فـــرو خواهم کرد
نوک خنجر به دلِ خویش از آن نازه نگاه
هیچ دانی که اگر خم نشوی ، تو نرود ؟
قامتِ راست و رعنای تو از این درگاه

من بیچاره به جز تو ، نــــدادم به کسی
دلِ دیوانه ی خود ، ای بتِ زیبایِ چو ماه

 

هر زمان کآمد و جاری شُـــــد وریــــــــــخت
اشک از چشم تَرَم ، شانه ی تو بود پناه
بارها لطف نمودی و نــهادی و دوباره بگذار
پای خود بر سر این چشم حقیرم ، گه گاه
کاش من جای تو بودم ، در آن دم که شدی
در دلِ این همه مخلوق خدا ،سَرور و شاه
اندکــــــی چشم بگردان و ببین زیــــــر تو اَم
زیر آن سایه ی تو ، سایه ی گیسوی سیاه
خوب در خاطر من هست که تو می خوردی
خون دل ، چون که نبودی تو ز حالم آگاه

 

ای دریغا ، تو ندانی که چه تنگ است هنوز
دلم از دوریِ تو ، لیک چه دور است این راه
شَرم را دور بیانداز ونشانــــــــم دِه ، دوست
معنیِ عاشقی و دوستی و لطف و صفا
در بیـــــاوَرکه بــــــدانم ، تو جــــداً مَـردی
اشکِ هر ظالم فاسد ، و مرا شاد نما