گوشه ای از قلب من
انجا که هرکس را, راه نیست....
سرد ویخبندان است باز هم....
سکوتی احاطه ام کرده
که سنگینی اش , استواری هر کوه سربه فلک کشیده را
شرمسار میکند...
چشمانم دیگر انتظارت را نمیکشند
میدانم
میدانم که نمی ایی دیگر...