بدون تو شب و حسرت   سلام و سایبانی نیست

همه میخانه ها بسته   صفای آسمانی نیست

خدا در فکر بی فکری   شکوه جاودانی نیست

نه تار و نه دف و سنتور  سفر نیست ساربانی نیست

نه فریادی نه ذکر لب   نه راهی کاروانی نیست

همه گیجن همه خوابن   زمین و آسمانی نیست!!!