آهــــای غـــریبـــه ...!


کنـــارش میشینـــی و فقــط بــا چنـــد ایـــه قــرآن محـــرمــش مــی شـــوی...!!!!


و مــن آشنــا بــا یکـــ دنیـــا عشــق و حســرتـــ بـــه او نــامحــرمــم....!!!!


آهای غریبه درسته با یه آیه قرآن محرم شدی...!!!


و فکر میکنی از این به بعد از همه چیزش خبر داری...!!!


ولی نمیدونی ک محرم رازش منم...!!!


نمیدونی....!!!